I Am a Golden Child

I am a golden child
beautiful beyond the sky
I am a golden child
so sweet, precious
I am a golden child
that all eyes wish
to be like me
I am a golden child
that my smiles brighten
the sky
I am a golden child
humble as the snowflakes
kiss my face
I am a golden child
born from the great
Gods
I am a golden child
my voice reach way beyond
I am, I am, I am a golden child.